CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

EME DUBUS 2021 jen jako RX test u OK2AQ

Datum: 22. 5. 2021 (Od:OK1DFC)

EME DUBUS 2021 jen jako RX test u OK2AQ
180cm dish a septum feed

 

 

S informací o zajímavém RX experimentu během kontestu v pásmu 1296 MHz se podělil i Mirek OK2AQ. TNX info a Congrats !!!

SWL experiment na 23 cm EME


Původně jsem o tom psát nechtěl, ale po rozhovoru s Frantou OK1CA, alespoň pár řádků. Minulý víkend se konal DUBUS SSB/CW contest v pásmu 23 cm. Na EME v pásmu 3 cm používám 1,8 m offsetové zrcadlo s poměrem f/d = 0,8 a zajímalo mě, jestli a jak, by tak malá anténa byla použitelná i v pásmu 23 cm. Již před časem, když si Zdeněk OK1DFC pořídil 2,4 m offsetku s f/D = 0,8, jsem pro něho navrhl a simuloval prodloužení, jeho standardního ozařovače „septum“ pro hlubší zrcadlatrychtýřem. Zdeněk upravený ozařovač ověřil, ale brzy poté získal novou anténu (duralovou offsetku 2,6 m s f/D = 0,6) a ozařovač pro f/D = 0,8 mi věnoval. Využili jsem tedy aktivitu kolem DUBUS contestu k prvním posluchačským experimentům v tomto pásmu. Jako přijímač jsem použil LNA s N.F. = 0,3 dB a G = 20 dB a dvě SD rádia – FunCubeDonglePro+ a Adalm Pluto. Musím zdůraznit, že přijímací systém nebyl ani zdaleka optimalizován, protože na to nebyl čas. Šum Slunce jsem změřil jenom zběžně kolem 5 dB, což ukazovalo na rezervu vůči výpočtu. Přesto jsem byl překvapen kolik stanic vidím na waterfalu. Samozřejmě se ukázalo, že jsou to především „big GUNs“ jako DL0SHF, OK1CA, OK2DL, DG5CST, OK1KIR a další. Pokud se některá stanice objevila na digi, tak jsem ji zkusil dekódovat. Celkem jsem přečetl CW signály 12 stanic a 4 jsem nepřečetl. Digi módy JT65/Q65 jsem dekódoval 16 stanic. Vzhledem k tomu, že mám dostatek zkušeností z pásma 10 GHz, tak jsem si všímal především odlišností. Tou první je skoro nepozorovatelný spread, je prostě 8× menší a stejné je to i s Dopplerovým posuvem. Asi proto se v tomto pásmu zatím neujala technika CFOM a volá se i při digi-módech na echu proti stanice. Podstatně pohodlnější je směrování, kdy s malou anténou bohatě stačí přesnost . Velmi mě však překvapilo, že čtení CW signálů bylo o poznání obtížnější, než v pásmu 3 cm. I silný signál s malým spreadem jsem přečetl až po několikátém opakování. Vypozoroval jsem, že dochází k velmi krátkodobým únikům, které telegrafii znehodnocují. Po úvaze jsem dospěl k názoru, že by to mohlo souviset s kruhovou polarizací, která se odrazem od velmi hrubého a půlkulatého povrchu Měsíce poškozuje a narušené fázové vztahy mezi jednotlivými složkami signálu způsobují tyto krátkodobé výpadky. U lineární polarizace používané v pásmu 10 GHz je tento efekt podstatně menší. Digi módy WSJT jsou navrhovány právě s ohledem na krátkodobé úniky a tím je tento problém potlačen.

 

Due to the great interest of foreign visitors, translation into English.

 

Originally I didn't want to write about it, but after conversation with Franta OK1CA, at least a few lines. Last weekend there was DUBUS SSB/CW contest on 23 cm band. For EME in 3 cm band I use 1,8 m offset mirror with f/d ratio = 0,8 and I was wondering if and how such small antenna would be usable also in 23 cm band. Some time ago, when Zdenek OK1DFC bought a 2.4 m offset with f/D = 0.8, I designed and simulated for him an extension of his standard „septum“ feedhorn for deeper mirrors, with a funnel. Zdeněk verified the modified feed, but soon afterwards he got a new antenna (2.6 m dural offset with f/D = 0.6) and gave me the feed for f/D = 0.8. So I used the activity around the DUBUS contest for my first listening experiments on this band. As receiver I used an LNA with N.F. = 0.3 dB and G = 20 dB and two SD radios – FunCubeDonglePro+ and Adalm Pluto. I must stress that the receiving system was far from optimized, because there was no time for that. I measured the Sun noise only casually around 5 dB, which showed a margin against the calculation. Still, I was surprised how many stations I see on the waterfall. Of course, it turned out to be mostly „big GUNS“ like DL0SHF, OK1CA, OK2DL, DG5CST, OK1KIR and others. If a station appeared on digi, I tried to decode it. In total I read CW signals of 12 stations and 4 I did not read. The JT65/Q65 digi modes decoded 16 stations. Since I have plenty of experience in the 10 GHz band, I mainly noticed the differences. The first one is the almost unnoticeable spread, it's just 8× smaller and the same with the Doppler shift. Probably that's why the CFOM technique hasn't taken hold in this band yet, and calls are also made during digi-modes on the echo against the station. Routing is considerably more convenient, where with a small antenna 1° accuracy is plenty. However, I was very surprised that reading CW signals was considerably more difficult than on the 3 cm band. Even a strong signal with a small spread was read only after several repetitions. I observed that there are very short-term leaks that invalidate the telegraphy. Upon reflection, I concluded that this could be related to circular polarization, which is corrupted by the reflection off the very rough and hemispherical surface of the Moon, and the disturbed phase relationships between the signal components cause these short-term dropouts. For the linear polarisation used in the 10 GHz band, this effect is much smaller. The WSJT digi-modes are designed specifically with short-term leakage in mind, and this problem is thus suppressed.