CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Stanovy OK VHF Clubu

Stanovy Zapsaného spolku, platné od 3.10.2016

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek OK VHF Club (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo: Rašínova 401, 273 51 Unhošť. 

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, který sdružuje zájemce o radioamatérskou vrcholovou činnost na VKV pásmech.

Čl. 3 Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou: Radioamatérská činnost na VKV pásmech.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
 • spolupráce s ostatními radioamatérskými organizacemi
 • účast v radioamatérských závodech

Čl. 5 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, volací značku, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

Čl. 7 Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

 • schválila případné změny stanov,
 • zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
 • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
 • určila koncepci činnosti spolku na další období,
 • stanovila výši členských příspěvků,
 • schválila rozpočet spolku na příští období,
 • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
 • vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu prezidenta, viceprezidenta a pokladníka. 

Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen prezident spolku. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je prezident spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

Prezident spolku je jeho statutárním orgánem a zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Prezident spolku je volený Radou spolku.

Čl. 8 Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 17. dubna 2016 Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městkého soudu v Praze. 

 

 

Původní stanovy Občanského sdružení platné do 2.10.2016 
 

Článek 1.
Název, působnosti a sídlo sdružení:

Název: OK VHF Club
Působnost: Na celém území ČR
Sídlo sdružení: Rašínova 401, 273 51 Unhošť

Článek 2.
Účel a činnost sdružení:

OK VHF Club sdružuje zájemce o radioamatérskou vrcholovou činnost na VKV pásmech a spolupracuje s ostatními radioamatérskými organizacemi.

Článek 3.
Členství:

Členství je dobrovolné a jeho podmínkou je zájem o činnost sdružení.
Vznik členství: Členem se stává každý, kdo uznává stanovy sdružení, požádá o zaregistrování a jeho členství bude schváleno nadpoloviční většinou členské schůze. V období mezi schůzemi budou registrováni uchazeči o členství.

Článek 4.
Hmotné zabezpečení:

Finanční prostředky jsou získávány ve formě členských příspěvků, případně dalšími formami, jako subvencemi sponzorů, dary a ziskem z případné hospodářské činnosti. Ostatní prostředky pak formou daru, převodu, dědictví a pod. Zpráva o hospodaření je vyhotovena jednou ročně a je k dispozici všem členům sdružení.

Článek 5.
Členská práva a povinnosti:

Člen sdružení má právo účastnit se na činnosti sdružení. Práva všech členů jsou stejná a do výboru může být volen kterýkoliv člen. Povinností člena je plnit usnesení členské schůze a platit členské příspěvky.

Článek 6.
Správa sdružení:

Správu sdružení vykonává výbor, složený z prezidenta, viceprezidenta a pokladníka. Jednou ročně provádí určený člen sdružení revizi hospodaření. Vrcholným orgánem sdružení je členská schůze.

Článek 7.
Ukončení členství:

Členství zaniká vzdáním se členství nebo ukončením členství na základě rozhodnutí členské schůze.V Dolních Kralovicích dne 12.ledna 1991