CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Upravené znění Všeobecných podmínek závodů na VKV pro 2021

Datum: 13. 1. 2021 (Od:OK1DFC)
  • Honza OK1VAO posílá informaci o změně " Všeobecných podmínek závodů na VKV " od roku 2021. Pokračování v příloze.

Ahoj,

Český Radioklub jako pořadatel připravil pro sezónu 2021 upravené znění Všeobecných podmínek závodů na VKV. Změny souvisejí se změnami přijatými na zasedání IARU Region 1 v roce 2020 a s aplikací znění VHF handbooku vydaného IARU Reg. 1 (čl. 9, odstavec c). Podstatnou změnou je zkrácení lhůty pro odeslání deníku, které se týká stanic aspirujících na první místo. Toto pravidlo bylo přijato na zasedání IARU Reg. 1 v roce 2020 a platí pro závody pořádané IARU Reg.

1. Všeobecné podmínky závodů na VKV pravidlo přebírají a aplikují i na závody pořádané Českým Radioklubem. Stanice, které aspirují na první místo v hodnocení celoevropském IARU, musí v tomto zkráceném termínu odeslat deník k vyhodnocení, kromě portálu ČRK, i přímo na vyhodnocovací portál IARU.
V tomto znění Všeobecných podmínek závodů na VKV došlo k úpravě vztahu k nahrávkám spojení. Doposud po každém závodě obdržel vyhodnocovatel reklamace vyhodnocení, kdy stanice rozporuje stržené body a argumentuje přiloženou nahrávkou spojení. Pořadatel připouští, že v dílčích případech může mít stěžovatel pravdu, ale zároveň nemá možnost, jak ověřit pravost nahrávky a nemá časové možnosti tyto nahrávky studovat.
Proto bylo do článku 24 doplněno ustanovení o nepřípustnosti použití nahrávek pro vyhodnocení; pro účely vyhodnocení se za správný odeslaný kód považuje zápis v deníku vysílající stanice.
Komentář k článku 24, podstavec b.: Motivací k tolerování neshody ve znaku za značkou stanice a lomítkem je snaha o odstranění nepřiměřené tvrdosti vyhodnocení zejména s vědomím toho, že vysílající stanice bývají často laxní v udávání přesného tvaru své vlastní volací značky a během chvíle dokáží udávat portable, portable four, /4 a podobně. Tolerance neshody na třetí pozici reportu je motivována též odstraněním nepřiměřené tvrdosti ve vyhodnocení zejména z důvodu, že některé PC
deníky používané soutěžícími stanicemi ani neumožňují vložit na třetí pozici reportu jiný znak, než číslici, dále pak neumožňují korektně zalogovat například crossmode spojení. Pořadatel, veden snahou stanici, která neudělala chybu, neškrtat spojení z důvodu nekorektního zápisu protistanice, se rozhodl tolerovat výše uvedené neshody v deníku, neboť má za to, že rigidní postup by v těchto případech byl nespravedlivý.
Přehled změn:
čl. 5: zpřesnění definice kategorií single a multi, doplnění vysvětlujících poznámek.
čl. 6: zpřesnění označení pásem
čl. 9 odst. c. zpřesnění podmínek o pravidlo, že k předání soutěžního kódu musí dojít v době trvání spojení.
čl. 13: zpřesnění podmínek ohledně duplicitních spojení
čl. 14: zpřesněna definice platného spojení
čl. 19: zpřesnění označení pásem
čl. 20: zpřesnění požadavků na vyplnění hlavičky *.edi; doplnění požadavku na označení druhu provozu v datovém souboru, zatím formou doporučení.
čl. 21: zkrácena lhůta pro odeslání deníku pro stanice, které se chtějí umístit na prvním místě.
čl. 24 odst. a: doplněno pravidlo o nepřípustnosti nahrávek pro reklamaci vyhodnocení.
Dále došlo ke sjednocení definice kategorií single a multi a jejich uvedení do souladu s definicí v handbooku IARU, toto sjednocení se týká následujících závodů a soutěží:

Návrh soutěžních podmínek 2021


Mistrovství České republiky na VKV
Provozní aktiv VKV
Polní den mládeže na VKV
Závod mládeže na VKV

MČR juniorů

Připomínky k navrženým podmínkám závodů zasílejte e-mailem na adresu
vkvzavody@crk.cz do 14 dnů.